ANghiaF5NT
Chiến lực: 2561730
STT Tên Nhân Vật Sever Lực Chiến Hiện tại